Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Nules (Spanien) den 9 juli 2019 – Investcapital Ltd mot FE

(Mål C-524/19)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Nules

Parter i det nationella målet

Sökande: Investcapital Ltd

Motpart: FE

Tolkningsfrågan

”Ska artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning 1896/2006 av den 12 december 20061 tolkas så, att den, i samband med ett förfarande avseende ett europeiskt betalningsföreläggande som handläggs enligt denna förordning, inte utgör hinder för att en domstol ex officio prövar de oskäliga villkor som kan finnas i det avtal som ligger till grund för fordran i enlighet med artikel 7 i rådets direktiv 93/13/EEG om oskäliga villkor i konsumentavtal2 , särskilt om den nationella domstolen förklarar att den behöver granska avtalet innan den kan företa denna prövning?”

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1896/2006 av den 12 december 2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande (EUT L 399, 2006, s. 1).

2 Rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal.(EGT L 95, 1993, s. 29; svensk specialutgåva område 15, volym 12, s. 169).