Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Španielsko) 25. júla 2019 – MO/Subdelegación del Gobierno en Toledo

(vec C-568/19)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: MO

Odporca: Subdelegación del Gobierno en Toledo

Prejudiciálna otázka

Je v súlade s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie týkajúcou sa obmedzenia priameho účinku smerníc taký výklad jeho rozsudku z 23. apríla 2015 (C-38/14, Zaizoune1 ), podľa ktorého správny orgán a španielske súdy môžu priamo uplatniť smernicu 2008/115/ES2 v neprospech štátneho príslušníka tretej krajiny, s opomenutím a neuplatnením priaznivejších vnútroštátnych ustanovení v oblasti sankcií, so zhoršením jeho trestnej zodpovednosti a s možným nedodržaním zásady zákonnosti trestných činov a trestov; a nemalo by sa riešenie neprimeranosti španielskej právnej úpravy vo vzťahu k smernici uskutočniť týmto spôsobom, ale prostredníctvom právnej reformy alebo pomocou postupov stanovených v práve Únie s cieľom uložiť štátu povinnosť správne prebrať smernice?

____________

1 Rozsudok z 23. apríla 2015, Zaizoune (C-38/14, EU:C:2015:260).

2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území (Ú. v. EÚ L 348, 2008, s. 98).