Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunal Supremo (Испания), постъпило на 2 юли 2019 г. — Banco de Portugal, Fondo de Resolución и Novo Banco S.A./VR

(Дело C-504/19)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Tribunal Supremo

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Banco de Portugal, Fondo de Resolución и Novo Banco, S.A.

Ответник: VR

Преюдициален въпрос

Съвместимо ли е с основното право на ефективни правни средства за защита по член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз, с принципа на правовата държава по член 2 от Договора за Европейския съюз и с общия принцип на правната сигурност тълкуване на член 3, параграф 2 от Директива 2001/24/ЕО1 , съгласно което по висящите съдебни производства в други държави членки се признава действие, без допълнителни формалности, на решение на компетентния административен орган на държавата по произход, което изменя с обратно действие правната рамка, съществувала при образуването на производството, и което предполага невъзможност за изпълнение на съдебните решения, които не съответстват на това ново решение?

____________

1     Директива 2001/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 април 2001 година относно оздравяването и ликвидацията на кредитни институции (ОВ L 125, 2001 г., стр. 15; Специално издание на български език, 2007 г., глава 6, том 4, стр. 34).