Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Supremo (Španělsko) dne 2. července 2019 – Banco de Portugal, Fondo de Resolución a Novo Banco S.A. v. VR

(Věc C-504/19)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Tribunal Supremo

Účastníci původního řízení

Navrhovatelé: Banco de Portugal, Fondo de Resolución a Novo Banco S.A.

Odpůrkyně: VR

Předběžná otázka

Je se základním právem na účinnou soudní ochranu podle článku 47 Listiny základních práv Evropské unie, se zásadou právního státu podle článku 2 Smlouvy o Evropské unii a s obecnou zásadou právní jistoty slučitelný výklad čl. 3 odst. 2 směrnice 2001/24/ES1 , který předpokládá uznání účinků v soudních řízeních probíhajících v jiných členských státech, bez dalších formalit, rozhodnutí příslušného správního orgánu domovského státu, kterým se mění se zpětnou účinností právní rámec existující při zahájení sporu a které vede ke zbavení účinku soudních rozhodnutí, která nejsou v souladu s ustanoveními daného nového rozhodnutí?

____________

1     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES ze dne 4. dubna 2001 o reorganizaci a likvidaci úvěrových institucí. (Úř. věst. L 125, 5.5.2001, s. 15