Language of document :

A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2019. július 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Banco de Portugal, Fondo de Resolución y Novo Banco S.A. kontra VR

(C-504/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Supremo

Az alapeljárás felei

Felperesek: Banco de Portugal, Fondo de Resolución y Novo Banco, S.A.

Alperes: VR

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Összeegyeztethető-e az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikke szerinti hatékony jogorvoslathoz való alapvető joggal, az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikke szerinti jogállamiság elvével és a jogbiztonság általános elvével a 2001/24/EK irányelv1 3. cikke (2) bekezdésének olyan értelmezése, amely más tagállamokban folyamatban lévő bírósági eljárásokban a székhely szerinti állam hatáskörrel rendelkező közigazgatási hatósága által hozott azon határozat hatályának minden további formaság nélkül történő elismerését vonja maga után, amelynek célja visszaható hatállyal módosítani a jogvita kezdetekor fennálló jogi hátteret, és amely azzal jár, hogy az említett új határozat rendelkezéseinek nem megfelelő bírósági ítéleteket megfosztja a hatékony érvényesüléstől?

____________

1     A hitelintézetek reorganizációjáról és felszámolásáról szóló 2001. április 4-i 2001/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2001. L 125., 15. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 4. kötet, 15. o.).