Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 2. jūlijā iesniedza Tribunal Supremo (Spānija) – Banco de Portugal, Fondo de Resolución un Novo Banco S.A./VR

(Lieta C-504/19)

Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Tribunal Supremo

Pamatlietas puses

Kasācijas sūdzības iesniedzēji: Banco de Portugal, Fondo de Resolución un Novo Banco S.A.

Otra puse kasācijas tiesvedībā: VR

Prejudiciālais jautājums

Vai ar ES Pamattiesību hartas 47. pantā nostiprinātajām pamattiesībām uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā, Līguma par Eiropas Savienību 2. pantā paredzēto tiesiskuma principu un vispārējo tiesiskās noteiktības principu ir saderīga tāda Direktīvas 2001/24/EK 1 3. panta 2. punkta interpretācija, saskaņā ar kuru citās dalībvalstīs notiekošās tiesvedībās bez jebkādām turpmākām formalitātēm tiek atzītas tāda izcelsmes valsts kompetentās administratīvās iestādes lēmuma sekas, ar ko ar atpakaļejošu spēku groza tiesisko regulējumu, kāds pastāvēja, kad tika uzsākta tiesvedība, un kas nozīmē to, ka tiesu spriedumi, kas neatbilst minētā jaunā lēmuma noteikumiem, zaudē efektivitāti?

____________

1  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/24/EK (2001. gada 4. aprīlis) par kredītiestāžu reorganizāciju un likvidāciju (OV 2001, L 125, 15. lpp.)