Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Supremo (Spanien) den 2 juli 2019 – Banco de Portugal, Fondo de Resolución och Novo Banco S.A. mot VR

(Mål C-504/19)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Tribunal Supremo

Parter i det nationella målet

Klagande: Banco de Portugal, Fondo de Resolución och Novo Banco, S.A.

Motpart: VR

Tolkningsfråga

Är en tolkning av artikel 3.2 i direktiv 2001/24/EG1 enligt vilken ett beslut av en behörig förvaltningsmyndighet i hemlandet ska erkännas ha verkan utan vidare formaliteter i domstolsförfaranden som pågår i andra medlemsstater, när beslutet syftar till att de rättsliga bestämmelser som gällde när förfarandena inleddes ska ändras med retroaktiv verkan och innebär att domar som inte följer bestämmelserna i det nya beslutet saknar verkan, förenlig med den grundläggande rätten till ett effektivt rättsmedel i artikel 47 i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna, rättsstatsprincipen i artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen och rättssäkerhetsprincipen?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG av den 4 april 2001 om rekonstruktion och likvidation av kreditinstitut (EGT L 125, 2001, s. 15).