Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 11. jūnijā Kiku GmbH iesniedza par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2019. gada 11. aprīļa spriedumu lietā T-765/17 Kiku GmbH/Kopienas Augu šķirņu birojs (CPVO)

(Lieta C-444/19 P)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Kiku GmbH (pārstāvji: G. Würtenberger un R. Kunze, advokāti)

Pārējie lietas dalībnieki: Kopienas Augu šķirņu birojs, Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Eiropas Savienības Tiesa (apelācijas sūdzību pieļaujamības vērtējuma palāta) ar 2019. gada 16. septembra rīkojumu noraidīja apelācijas sūdzību un piesprieda apelācijas sūdzības iesniedzējai segt savus tiesāšanās izdevumus.

____________