Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 11 kwietnia 2019 r. w sprawie T-765/17, Kiku GmbH / Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin (CPVO), wniesione w dniu 11 czerwca 2019 r. przez Kiku GmbH

(Sprawa C-444/19 P)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Wnoszący odwołanie: Kiku GmbH (przedstawiciele: G. Würtenberger i R. Kunze, Rechtsanwälte)

Druga strona postępowania: Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin, Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologi

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (izba ds. odwołań) postanowieniem z dnia 16 września 2019 r. stwierdziła niedopuszczalność odwołania i postanowiła, że wnosząca odwołanie pokrywa koszty własne.

____________