Language of document :

Överklagande ingett den 11 juni 2019 av Kiku GmbH av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 11 april 2019 i mål T-765/17, Kiku GmbH mot Gemenskapens växtsortsmyndighet (CPVO)

(Mål C-444/19 P)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Kiku GmbH (ombud: G. Würtenberger och R. Kunze, Rechtsanwälte)

Övrig part i målet: Gemenskapens växtsortsmyndighet, Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Europeiska unionens domstol (avdelningen för överklaganden) har genom beslut av den 16 september 2019 fastställt att överklagandet inte kan upptas till prövning och att klaganden ska bära sina egna rättegångskostnader.

____________