Language of document :

Преюдициално запитване от Juzgado Contencioso-Administrativo nº 17 de Barcelona (Испания), постъпило на 2 юли 2019 г. — UQ/Subdelegación del Gobierno en Barcelona

(Дело C-503/19)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Juzgado Contencioso-Administrativo nº 17 de Barcelona

Страни в главното производство

Жалбоподател: UQ

Ответник: Subdelegación del Gobierno en Barcelona

Преюдициални въпроси

Съвместимо ли е с член 6, параграф 1 и член 17 от Директива 2003/1091 тълкуване от страна на националните юрисдикции, съгласно което наличието на предходно осъждане от каквото и да e естество представлява достатъчно основание да бъде отказан достъп до статута на дългосрочно пребиваващ?

Трябва ли националната юрисдикция, освен наличието на предходно осъждане, да вземе предвид и други фактори като тежестта и срока на наказанието, опасността, която молителят представлява за обществото, продължителността на законното му пребиваване и установените връзки с държавата, в която пребивава, извършвайки комплексна преценка на всички тези елементи?

Трябва ли член 6, параграф 1 от Директивата да се тълкува в смисъл, че не допуска национална правна уредба, която позволява да бъде отказано предоставянето на статута на дългосрочно пребиваващ по член 4 по причини, свързани с обществения ред или обществената сигурност, без да предвижда критериите за преценка, посочени в член 6, параграф 1 и член 17?

Следва ли член 6, параграф 1 и член 17 от Директива 2003/109 да се тълкуват в смисъл, че съгласно практиката на Съда относно низходящия вертикален директен ефект на директивите националната юрисдикция разполага с правомощието и може да приложи пряко разпоредбите на член 6, параграф 1 и член 17, за да прецени наличието на предходно осъждане с оглед на тежестта на извършеното престъпление, срока на наложеното наказание и опасността, която молителят представлява?

Следва ли правото на Съюза — по-специално правото на достъп до статут на дългосрочно пребиваващ, както и принципите на яснота, прозрачност и разбираемост — да се тълкува в смисъл, че не допуска тълкуване като това на испанските съдилища на членове 147—149 от Real Decreto 557/2011 (Кралски декрет 557/2011) и член 32 от Ley Orgánica 4/2000 (Устройствен закон 4/2000), съгласно което статут на дългосрочно пребиваващ може бъде отказан на основания, свързани с обществения ред и обществената сигурност, въпреки че посочените разпоредби не предвиждат ясно и прозрачно, че това са основания за отказ?

Съвместими ли са с принципа на полезно действие на Директива 2003/109, и по-конкретно с член 6, параграф 1 от тази директива, национална правна уредба и нейното тълкуване от съдилищата, които затрудняват достъпа до статут на дългосрочно пребиваващ и насърчават предоставянето на статут на временно пребиваващ?

____________

1 Директива 2003/109/ЕО на Съвета от 25 ноември 2003 година относно статута на дългосрочно пребиваващи граждани от трети страни (ОВ L 16, 2004 г., стр. 44; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 6, стр. 225).