Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado Contencioso-Administrativo nº 17 de Barcelona (Španělsko) dne 2. července 2019 – UQ v. Subdelegación del Gobierno en Barcelona

(Věc C-503/19)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Juzgado Contencioso-Administrativo nº 17 de Barcelona

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: UQ

Odpůrce: Subdelegación del Gobierno en Barcelona

Předběžné otázky

Je v souladu s čl. 6 odst. 1 a článkem 17 směrnice 2003/1091 výklad ze strany vnitrostátních soudů, podle kterého záznam v rejstříku trestů jakékoli povahy je dostačujícím důvodem pro odmítnutí přístupu k postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta?

Musí vnitrostátní soud kromě existence záznamu v rejstříku trestů zohlednit další faktory, jako například závažnost trestného činu a délku trestu, nebezpečí, které žadatel představuje pro společnost, dobu jeho předchozího legálního pobytu a závazky, které v dané zemi má, a to společným posouzením všech těchto prvků?

Má být čl. 6 odst. 1 směrnice vykládán v tom smyslu, že brání takové vnitrostátní právní úpravě, která umožňuje odmítnout z důvodů veřejného pořádku nebo veřejné bezpečnosti postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta podle článku 4, aniž by určovala kritéria pro posouzení podle čl. 6 odst. 1 a článku 17?

Mají být čl. 6 odst. 1 a článek 17 směrnice 2003/109 vykládány v tom smyslu, že v souladu s doktrínou Soudního dvora týkající se vertikálního sestupného účinku směrnic, může vnitrostátní soudce přímo uplatnit ustanovení čl. 6 odst. 1 a článku 17 pro účely posouzení existence záznamu v rejstříku trestů s ohledem na jeho závažnost, dobu trvání trestu a nebezpečí, které žadatel představuje?

Má být unijní právo, a zejména právo na přístup k postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta, jakož i zásada jasnosti, zásada transparentnosti a zásada srozumitelnosti, vykládáno v tom smyslu, že brání výkladu, který španělské soudy dávají článkům 147 až 149 RD 557/2011 a článku 32 LO 4/2000, podle kterého mohou být důvodem pro odmítnutí postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta důvody veřejného pořádku a veřejné bezpečnosti, navzdory tomu, že dané předpisy jasně a transparentně nestanoví, co je důvodem zamítnutí?

Je v souladu s užitečným účinkem směrnice 2003/109, a zejména s jejím čl. 6 odst. 1, vnitrostátní právní předpis a výklad, který mu dávají vnitrostátní soudy, který ztěžuje přístup k postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta a ulehčuje se přístup k postavení krátkodobě pobývajícího rezidenta?

____________

1     Směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty. (Úř. věst. L 16, 23.1.2004, s. 44).