Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado Contencioso-Administrativo nº 17 de Barcelona (Hispaania) 2. juulil 2019 – UQ versus Subdelegación del Gobierno en Barcelona

(kohtuasi C-503/19)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Juzgado Contencioso-Administrativo nº 17 de Barcelona

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: UQ

Vastustaja: Subdelegación del Gobierno en Barcelona

Eelotsuse küsimused

1. Kas direktiivi 2003/1091 artikli 6 lõikega 1 ja artikliga 17 on kooskõlas liikmesriigi kohtute antud tõlgendus, mille kohaselt mistahes laadi karistusregistrikanne on piisav põhjus pikaajalise elaniku staatuse andmisest keeldumiseks.

2. Kas liikmesriigi kohus peab võtma arvesse lisaks karistusregistrikannete olemasolule muid tegureid, nagu karistuse raskusaste ja kestus, oht, mida kujutab endast taotleja ühiskonnale, tema eelneva seadusliku riigis elamise kestus ja riigiga loodud sidemeid, hinnates kõiki neid elemente koos.

3. Kas direktiivi artikli 6 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus, et liikmesriigi õigusnorm võimaldab avaliku korra või avaliku julgeoleku kaalutlustel keelduda pikaajalise elaniku staatuse andmisest artikli 4 alusel, kehtestamata hindamiskriteeriumeid, mis on sätestatud artikli 6 lõikes 1 ja artiklis 17.

4. Kas direktiivi 2003/109 artikli 6 lõiget 1 ja artiklit 17 tuleb tõlgendada nii, et vastavalt Euroopa Kohtu praktikale direktiivide allapoole suunatud vertikaalse õigusmõju kohta võib liikmesriigi kohus kohaldada vahetult artikli 6 lõiget 1 ja artiklit 17 karistusregistrikannete olemasolu hindamiseks nende raskusastme, karistuse kestuse ja ohu seisukohast, mida taotleja endast kujutab.

5. Kas liidu õigust, eelkõige õigust saada pikaajalise elaniku staatus, samuti selguse, läbipaistvuse ja arusaadavuse põhimõtteid tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus kuninga dekreedi 557/2011 artiklite 147–149 ja konstitutsioonilise seaduse 4/2000 artikli 32 tõlgendamine Hispaania kohtute poolt nii, et pikaajalise elaniku staatuse andmisest keeldumise põhjuseks võivad olla avaliku korra ja avaliku julgeoleku kaalutlused, vaatamata sellele, et nendes õigusnormides ei ole selgelt ja läbipaistvalt sätestatud, et nimetatud kaalutlused võivad olla keeldumise põhjus.

6. Kas riigisisene õigusnorm ja selle niisugune tõlgendamine Hispaania kohtute poolt, mis raskendab pikaajalise elaniku staatuse saamist ja hõlbustab ajutise elaniku staatuse saamist, on kooskõlas direktiivi 2003/109 soovitava toime põhimõttega ja eelkõige selle direktiivi artikli 6 lõikega 1?

____________

1     Nõukogu 25. novembri 2003. aasta direktiiv 2003/109/EÜ pikaajalistest elanikest kolmandate riikide kodanike staatuse kohta (ELT 2004, L 16, lk 44; ELT eriväljaanne 19/06, lk 272).