Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 17 de Barcelona (Espanja) on esittänyt 2.7.2019 – UQ v. Subdelegación del Gobierno en Barcelona

(asia C-503/19)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 17 de Barcelona

Pääasian asianosaiset

Hakija: UQ

Vastapuoli: Subdelegación del Gobierno en Barcelona

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko kansallisten tuomioistuinten tulkinta, jonka mukaan millainen hyvänsä aikaisempi rikosseuraamus on riittävä syy evätä pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen asema, direktiivin 2003/1091 6 artiklan 1 kohdan ja 17 artiklan mukainen?

Onko kansallisen tuomioistuimen otettava huomioon aikaisemman rikosseuraamuksen lisäksi muita tekijöitä, kuten seuraamuksen vakavuus ja kesto, hakijasta aiheutuva vaara yhteiskunnalle, hänen edeltävän laillisen oleskelunsa kesto ja siteet, joita hänellä on maahan, jolloin sen pitäisi arvioida näitä kaikkia osatekijöitä yhdessä?

Onko direktiivin 6 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että se on esteenä kansalliselle lainsäädännölle, jossa sallitaan 4 artiklassa tarkoitetun pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen aseman epääminen yleiseen järjestykseen tai yleiseen turvallisuuteen liittyvistä syistä vahvistamatta 6 artiklan 1 kohtaan ja 17 artiklaan sisältyviä arviointiperusteita?

Onko direktiivin 2003/109 6 artiklan 1 kohtaa ja 17 artiklaa tulkittava siten, että direktiivien vertikaalista vaikutusta koskevan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti kansallisella tuomioistuimella on toimivalta ja mahdollisuus soveltaa suoraan 6 artiklan 1 kohdan ja 17 artiklan säännöksiä arvioidessaan aikaisempia rikosseuraamuksia niiden vakavuuden, seuraamuksen keston ja hakijan aiheuttaman vaaran osalta?

Onko unionin oikeutta, erityisesti oikeutta saada pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen asema sekä selkeyden, avoimuuden ja ymmärrettävyyden periaatteita, tulkittava siten, että se on esteenä kuninkaan asetuksen 557/2011 147–149 §:ää ja lain 4/2000 32 §:ää koskevalle espanjalaisten tuomioistuinten tulkinnalle, jonka mukaan yleistä järjestystä ja yleistä turvallisuutta koskevat syyt voivat olla peruste evätä pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen asema, vaikka näissä oikeussäännöissä ei vahvisteta selvästi ja avoimesti, että ne ovat syy evätä hakemus?

Onko kansallinen oikeussääntö ja tuomioistuinten tulkinta siitä direktiivin 2003/209 tehokkaan vaikutuksen periaatteen ja erityisesti direktiivin 6 artiklan 1 kohdan mukainen, kun sillä vaikeutetaan pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen aseman saamista mutta edistetään määräaikaisen oleskeluluvan saamista?

____________

1 Pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta 25.11.2003 annettu neuvoston direktiivi 2003/109/EY (EUVL 2004, L 16, s. 44).