Language of document :

2019 m. liepos 2 d. Juzgado Contencioso-Administrativo nº 17 de Barcelona (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje UQ / Subdelegación del Gobierno en Barcelona

(Byla C-503/19)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Juzgado Contencioso-Administrativo nº 17 de Barcelona

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: UQ

Atsakovas: Subdelegación del Gobierno en Barcelona

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar nacionalinių teismų aiškinimas, kad bet kokio pobūdžio įtraukimas į įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registrą yra pakankama priežastis nesuteikti ilgalaikio gyventojo statuso, atitinka Direktyvos 2003/1091 6 straipsnio 1 dalį ir 17 straipsnį?

2.    Ar nacionalinis teismas turi atsižvelgti ne tik į įtraukimą į įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registrą, bet ir į kitus veiksnius, kaip antai bausmės sunkumą ir trukmę, pavojų, kurį visuomenei kelia prašymą pateikęs asmuo, jo ankstesnio teisėto gyvenimo šalyje trukmę ir ryšius su šalimi, ir bendrai įvertinti visus šiuos aspektus?

3.    Ar direktyvos 6 straipsnio 1 dalis aiškintina taip, kad pagal ją draudžiamas nacionalinės teisės aktas, kurį taikant galima nesuteikti ilgalaikio gyventojo statuso remiantis viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo pagrindais pagal 4 straipsnį, kai nenustatyti vertinimo kriterijai, pateikti 6 straipsnio 1 dalyje ir 17 straipsnyje?

4.    Ar Direktyvos 2003/109 6 straipsnio 1 dalis ir 17 straipsnis turi būti aiškinami taip, kad pagal Teisingumo Teismo jurisprudenciją, susijusią su direktyvų vertikaliu tiesioginiu veikimu, nacionalinis teismas turi teisę ir gali tiesiogiai taikyti 6 straipsnio 1 dalies ir 17 straipsnio nuostatas, kad įvertintų, ar asmuo yra įtrauktas į įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registrą, atsižvelgdamas į veikos sunkumą, bausmės trukmę ir prašymą pateikusio asmens keliamą pavojų?

5.    Ar Sąjungos teisė, visų pirma teisė gauti ilgalaikio gyventojo statusą, taip pat aiškumo, skaidrumo ir suprantamumo principai turi būti aiškinami taip, kad pagal juos draudžiama Karaliaus dekreto Nr. 557/2011 147–149 straipsnius ir Pagrindinio įstatymo Nr. 4/2000 32 straipsnį aiškinti taip, kaip išaiškino Ispanijos teismai, t. y. kad ilgalaikio gyventojo statuso galima nesuteikti remiantis viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo pagrindais, nors šiose teisės normose aiškiai ir skaidriai nenustatyta, koks yra nesuteikimo pagrindas?

6.    Ar nacionalinės teisės norma ir teismų pateiktas jos išaiškinimas, dėl kurio apsunkinama galimybė gauti ilgalaikio gyventojo statusą ir galima lengvai gauti laikinojo gyventojo statusą, atitinka Direktyvos 2003/109 veiksmingumo principą ir visų pirma jos 6 straipsnio 1 dalį?

____________

1 2003 m. lapkričio 25 d. Tarybos direktyva 2003/109/EB dėl trečiųjų valstybių piliečių, kurie yra ilgalaikiai gyventojai, statuso (OL L 16, 2004, p. 44; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 6 t., p. 272).