Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 2. jūlijā iesniedza Juzgado Contencioso-Administrativo nº 17 de Barcelona (Spānija) – UQ/Subdelegación del Gobierno en Barcelona

(Lieta C-503/19)

Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Juzgado Contencioso-Administrativo nº 17 de Barcelona

Pamatlietas puses

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: UQ

Atbildētājs apelācijas instancē: Subdelegación del Gobierno en Barcelona

Prejudiciālie jautājumi

Vai ar Direktīvas 2003/109 1 6. panta 1. punktu un 17. pantu ir saderīga valsts tiesu interpretācija, saskaņā ar kuru jebkāda veida kriminālsodāmība ir pietiekams iemesls, lai atteiktu tiesības uz pastāvīgā iedzīvotāja statusu?

Vai valsts tiesai papildus kriminālsodāmībai ir jāņem vērā arī citi apstākļi, kā soda smagums un ilgums, apdraudējums, ko pieteicējs rada sabiedrībai, viņa iepriekšējās likumīgās uzturēšanās ilgums un saikne, kas viņam ir izveidojusies ar valsti, un jāizvērtē visus šos apstākļus kopumā?

Vai direktīvas 6. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tam ir pretrunā valsts tiesiskais regulējums, atbilstoši kuram ir atļauts, pamatojoties uz sabiedriskās kārtības vai sabiedrības drošības apsvērumiem, atteikt pastāvīgā iedzīvotāja statusa piešķiršanu saskaņā ar 4. pantu, nenosakot izvērtēšanas kritērijus, kas ir norādīti 6. panta 1. punktā un 17. pantā?

Vai Direktīvas 2003/109 6. panta 1. punkts un 17. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka saskaņā ar Tiesas judikatūru par direktīvu lejupejošo vertikālo iedarbību valsts tiesai ir tiesības un tā var tieši piemērot 6. panta 1. punkta un 17. panta noteikumus, lai izvērtētu kriminālsodāmības esamību, ņemot vērā pārkāpuma smagumu, soda ilgumu un apdraudējumu, ko rada pieteicējs?

Vai Savienības tiesības, it īpaši tiesības uz pastāvīgā iedzīvotāja statusu, kā arī skaidrības, pārredzamības un saprotamības principi, ir jāinterpretē tādējādi, ka tiem pretrunā ir tāda Spānijas tiesu veikta Real Decreto 557/2011 147.-149. panta un Ley Orgánica 4/2000 32. panta interpretācija, saskaņā ar kuru pastāvīgā iedzīvotāja statusa atteikuma iemesls var būt sabiedriskās kārtības un sabiedrības drošības apsvērumi, lai arī šajās tiesību normās nav skaidri un pārredzami noteikts, ka šie apsvērumi būs noraidīšanas iemesli?

Vai Direktīvas 2003/109 lietderīgas iedarbības principam, un it īpaši šīs direktīvas 6. panta 1. punktam, atbilst valsts tiesību norma un tiesu veiktā tās interpretācija, saskaņā ar kuru tiek apgrūtināta pieeja pastāvīgā iedzīvotāja statusam un atvieglota pieeja pagaidu uzturēšanās tiesībām?

____________

1 Padomes Direktīva 2003/109/EK (2003. gada 25. novembris) par to trešo valstu pilsoņu statusu, kuri ir kādas dalībvalsts pastāvīgie iedzīvotāji (OV 2004, L 16, 44. lpp.).