Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado Contencioso-Administrativo nº 17 de Barcelona (Španielsko) 2. júla 2019 – UQ/Subdelegación del Gobierno en Barcelona

(vec C-503/19)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Juzgado Contencioso-Administrativo nº 17 de Barcelona

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: UQ

Odporca: Subdelegación del Gobierno en Barcelona

Prejudiciálne otázky

Je v súlade s článkom 6 ods. 1 a článkom 17 smernice 2003/1091 taký výklad zo strany vnútroštátnych súdov, podľa ktorého je záznam v registri trestov akejkoľvek povahy dostatočným dôvodom pre odmietnutie priznania postavenia osoby s dlhodobým pobytom?

Mal by vnútroštátny súd zohľadniť okrem existencie záznamov v registri trestov aj iné faktory, ako napríklad závažnosť trestného činu a dĺžku trvania trestu, nebezpečenstvo, ktoré žiadateľ predstavuje pre spoločnosť, trvanie jeho predchádzajúceho legálneho pobytu a väzby, ktoré má vytvorené na danú krajinu, a to na základe spoločného posúdenia všetkých týchto prvkov?

Má sa článok 6 ods. 1 smernice vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá umožňuje odmietnuť priznať postavenie osoby s dlhodobým pobytom z dôvodu verejného poriadku alebo bezpečnosti štátu podľa článku 4 bez toho, aby stanovovala kritériá pre posúdenie uvedené v článku 6 ods. 1 a článku 17?

Má sa článok 6 ods. 1 a článok 17 smernice 2003/109 vykladať v tom zmysle, že v súlade s doktrínou Súdneho dvora o vertikálnom zostupnom účinku smerníc je vnútroštátny súd oprávnený a môže priamo uplatňovať ustanovenia článku 6 ods. 1 a článku 17 na účely posúdenia existencie záznamov v registri trestov s ohľadom na ich závažnosť, dĺžku trvania trestu a nebezpečenstvo, ktoré predstavuje žiadateľ?

Má sa právo Únie, konkrétne právo na priznanie postavenia osoby s dlhodobým pobytom, ako aj zásady jasnosti, transparentnosti a zrozumiteľnosti, vykladať v tom zmysle, že bráni výkladu článkov 147 až 149 Real Decreto 557/2011 a článku 32 Ley Orgánica 4/2000 zo strany španielskych súdov, podľa ktorého dôvody verejného poriadku a bezpečnosti štátu môžu byť dôvodom pre odmietnutie priznania postavenia osoby s dlhodobým pobytom napriek tomu, že tieto predpisy jasne a prehľadne nestanovujú, aké sú dôvody odmietnutia?

Je v súlade so zásadou potrebného účinku smernice 2003/109, a najmä s jej článkom 6 ods. 1, vnútroštátna právna úprava a jej výklad zo strany súdov, ktorá sťažuje priznanie postavenia osoby s dlhodobým pobytom a uľahčuje priznanie postavenia osoby s prechodným pobytom?

____________

1 Smernica Rady 2003/109/ES z 25. novembra 2003 o právnom postavení štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré sú osobami s dlhodobým pobytom (Ú. v. EÚ L 16, 2004, s. 44; Mim. vyd. 19/006, s. 272).