Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juzgado Contencioso-Administrativo nº 17 de Barcelona (Španija) 2. julija 2019 – UQ/Subdelegación del Gobierno en Barcelona

(Zadeva C-503/19)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Juzgado Contencioso-Administrativo nº 17 de Barcelona

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: UQ

Tožena stranka: Subdelegación del Gobierno en Barcelona

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je v skladu s členoma 6(1) in 17 Direktive 2003/1091 razlaga nacionalnih sodišč, v skladu s katero je kakršna koli kazenska evidenca zadosten razlog za nepriznanje statusa rezidenta za daljši čas?

2.    Ali mora nacionalno sodišče poleg obstoja kazenske evidence upoštevati druge dejavnike, kot so resnost in trajanje kazenske sankcije, nevarnost, ki jo prosilec predstavlja za družbo, trajanje njegovega predhodnega zakonitega prebivanja in povezave, ki jih je vzpostavil z državo, ter skupaj presojati vse te dejavnike?

3.    Ali je treba člen 6(1) Direktive razlagati tako, da nasprotuje nacionalni zakonodaji, ki dopušča, da se statusa rezidenta za daljši čas ne prizna iz razlogov javnega reda ali javne varnosti na podlagi člena 4, ne da bi določila merila za presojo, ki so v členih 6(1) in 17?

4.    Ali je treba člena 6(1) in 17 Direktive 2003/109 razlagati tako, da je nacionalno sodišče v skladu s sodno prakso Sodišča v zvezi z vertikalnim učinkom direktiv navzdol pooblaščeno in lahko neposredno uporabi določbe členov 6(1) in 17 z namenom, da presodi, ali obstaja kazenska evidenca, z vidika resnosti kaznivega dejanja, trajanja kazenske sankcije in nevarnosti, ki jo predstavlja prosilec?

5.    Ali je treba pravo Unije, zlasti pravico do statusa rezidenta za daljši čas ter načela jasnosti, preglednosti in razumljivosti, razlagati tako, da nasprotuje razlagi španskih sodišč, ki so jo podala v zvezi s členi od 147 do 149 RD 557/2011 in členom 32 LO 4/2000, v skladu s katero sta lahko razloga javnega red in javne varnosti razloga za nepriznanje statusa rezidenta za daljši čas, kljub temu da te določbe ne določajo jasno in pregledno, da sta razlog za nepriznanje?

6.    Ali je v skladu z načelom polnega učinka Direktive 2003/109, zlasti z njenim členom 6(1), nacionalna zakonodaja in njena razlaga, kakor jo podajajo sodišča, v skladu s katero se otežuje pridobitev statusa rezidenta za daljši čas in spodbuja status rezidenta za krajši čas?

____________

1 Direktiva Sveta 2003/109/ES z dne 25. novembra 2003 o statusu državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 19, zvezek 6, str. 272).