Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado Contencioso-Administrativo nº 17 de Barcelona (Spanien) den 2 juli 2019 – UQ mot Subdelegación del Gobierno en Barcelona

(Mål C-503/19)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Juzgado Contencioso-Administrativo nº 17 de Barcelona

Parter i det nationella målet

Sökande: UQ

Svarande: Subdelegación del Gobierno en Barcelona

Tolkningsfrågor/Giltighetsfrågor

1. Utgör artikel 6.1 och 17 i direktiv 2003/1091 hinder för en nationell domstols tolkning som innebär att det faktum att en person förekommer i belastningsregistret, oavsett vilken typ av brott det gäller, är tillräckligt för att neka vederbörande ställning som varaktigt bosatt?

2. Ska den nationella domstolen beakta andra faktorer utöver det faktum att den aktuella personen förekommer i belastningsregistret, såsom straffets allvar och längd, den fara som den berörda personen utgör för samhället, hur länge vederbörande tidigare uppehållit sig lagligen i landet och de band vederbörande har till landet, och därmed göra en samlad bedömning av samtliga omständigheter?

3. Ska artikel 6.1 i direktivet tolkas så, att den utgör hinder för en nationell bestämmelse som gör det möjligt att vägra ställning som varaktigt bosatt enligt artikel 4 av skäl som rör allmän ordning eller säkerhet utan att det har fastställts att de bedömningskriterier som anges i artikel 6.1 är uppfyllda?

4. Ska artiklarna 6.1 och 17 i direktivet tolkas så, att den nationella domstolen – i enlighet med EU-domstolens doktrin om direktivens vertikala direkta effekt – är behörig att tillämpa bestämmelserna i artiklarna 6.1 och 17 direkt för att bedöma rättsverkningarna av att den berörda personen förekommer i belastningsregistret och detta i ljuset av brottets allvarlighetsgrad och straffets längd samt den fara som den sökande utgör för samhället?

5. Ska unionsrätten, och i synnerhet bestämmelserna om beviljande av ställning som varaktigt bosatt liksom principerna om tydlighet, transparens och begriplighet, tolkas så att de utgör hinder för spanska domstolars tolkning av artiklarna 147 och 149 i kungligt dekret 557/2011 och artikel 32 i lag 4/2000 enligt vilken ställning som varaktigt bosatt får vägras av skäl som rör allmän ordning eller säkerhet även om det i dessa bestämmelser inte på ett tydligt och transparent sätt fastställts vad som utgör grund för att vägra sådan ställning?

6. Är en nationell bestämmelse och den tolkning som domstolarna gör av densamma och som innebär att det blir svårare att beviljas ställning som varaktigt bosatt och lättare att beviljas ställning som tillfälligt bosatt förenlig med principen om ändamålsenlig verkan för direktiv 2003/109, och i synnerhet med dess artikel 6.1?

____________

1 Rådets direktiv 2003/109/EG av den 25 november 2003 om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning (EUT L 16, 2004, s. 44)