Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Испания), постъпило на 6 август 2019 г. — Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE)/Diputación Foral de Guipúzcoa

(Дело C-598/19)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

Страни в главното производство

Жалбоподател: Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE)

Ответник: Diputación Foral de Guipúzcoa

Преюдициален въпрос

Трябва ли член 20 от Директива 2014/24/ЕС1 за обществените поръчки да се тълкува в смисъл, че субективният обхват на предвиденото в него запазване не може да се определи по такъв начин, че от обхвата му да се изключат предприятия или икономически оператори, които отговарят на изискването най-малко 30 % от служителите им да са хора с увреждания и чиято цел или дейност е социалното и професионалното интегриране на тези хора, с налагането на допълнителни изисквания, свързани с учредяването, характера и целите на посочените субекти, тяхната дейност, инвестиции или от друг характер?

____________

1     Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за обществените поръчки (ОВ L 94, 2014 г., стр. 65)