Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Španělsko) dne 6. srpna 2019 – Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE) v. Diputación Foral de Guipúzcoa

(Věc C-598/19)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE)

Žalovaná: Diputación Foral de Guipúzcoa

Předběžná otázka

Má být článek 20 směrnice 2014/24/EU1 o zadávání veřejných zakázek vykládán v tom smyslu, že subjektivní rozsah vyhrazení stanoveného uvedeným článkem nemůže být vymezen tak, aby podniky či hospodářské subjekty splňující požadavek, aby alespoň 30 % jejich zaměstnanců byly osoby s postižením, a které splňují požadavek, aby jejich hlavním cílem bylo sociální a profesní začlenění uvedených osob, byly z jeho působnosti vyloučeny prostřednictvím dodatečných požadavků týkajících se formy, povahy a cílů uvedených subjektů, jejich činností či investic, nebo dalších záležitostí?

____________

1     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek (Úř. věst. 2014, L 94, s. 65).