Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 6. augustā iesniedza Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Spānija) – Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE)/Diputación Foral de Guipúzcoa

(Lieta C-598/19)

Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

Pamatlietas puses

Prasītāja: Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE)

Atbildētāja: Diputación Foral de Guipúzcoa

Prejudiciālais jautājums

Vai Direktīvas 2014/24/ES 1 par publisko iepirkumu 20. pants ir interpretējams tādējādi, ka tajā paredzētās rezervēšanas tvērums nevar tikt ierobežots tādējādi, ka no tā tiek izslēgti uzņēmumi un ekonomikas dalībnieki, kuri atbilst prasībai, ka vismaz 30 % no to darbiniekiem ir personas ar invaliditāti un kuri atbilst šo personu sociālās un profesionālās integrācijas mērķim, nosakot papildu prasības par šo subjektu dibināšanu, iezīmēm un mērķiem, to darbību vai ieguldījumiem vai cita veida prasības?

____________

1     Eiropas Parlamenta un Eiropas Savienības Padomes Direktīva 2014/24/ES (2014. gada 26. februāris) par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK (OV, L 94, 65. lpp.)