Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Spanje) op 6 augustus 2019 – Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE)/Diputación Foral de Guipúzcoa

(Zaak C-598/19)

Procestaal: Spaans

Verwijzende rechter

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE)

Verwerende partij: Diputación Foral de Guipúzcoa

Prejudiciële vraag

Moet artikel 20 van richtlijn 2014/24/EU betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten1 aldus worden uitgelegd dat de personele reikwijdte van het voorbehoud als bedoeld in dat artikel niet zodanig kan worden beperkt dat, door aanvullende vereisten te stellen aan de oprichting, aard en doelen, activiteiten en investeringen, of andere aspecten, van de werkingssfeer van die bepaling worden uitgesloten ondernemingen of ondernemers die kunnen aantonen dat zij voldoen aan de voorwaarde dat ten minste 30 % van hun werknemers personen met een handicap zijn, en dat zij de maatschappelijke en professionele integratie van die personen tot doel hebben?

____________

1 Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 (PB 2014, L 94, blz. 65).