Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Španielsko) 6. augusta 2019 – Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE)/Diputación Foral de Guipúzcoa

(vec C-598/19)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE)

Žalovaná: Diputación Foral de Guipúzcoa

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 20 smernice 2014/24/EÚ1 o verejnom obstarávaní vykladať v tom zmysle, že subjektívny rozsah výhrady stanovený v tomto článku sa nemôže obmedziť tak, že sa z jeho pôsobnosti vylúčia podniky alebo hospodárske subjekty, ktoré spĺňajú požiadavku, aby aspoň 30 % ich zamestnancov boli osobami so zdravotným postihnutím, a ktoré sledujú účel alebo cieľ sociálnej a profesionálnej integrácie týchto osôb, a to prostredníctvom stanovenia dodatočných požiadaviek týkajúcich sa zriadenia, zamerania a cieľov uvedených subjektov, ich činnosti, investícii alebo iných požiadaviek?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní (Ú. v. EÚ L 94, 2014, s. 65).