Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Spanien) den 6 augusti 2019 – Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE) mot Diputación Foral de Guipúzcoa

(Mål C-598/19)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

Parter i det nationella målet

Klagande: Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE)

Motpart: Diputación Foral de Guipúzcoa

Tolkningsfråga

Ska artikel 20 i direktiv 2014/24/EU1 om offentlig upphandling tolkas så, att den personkrets som omfattas av de reserverade kontrakt som avses i denna bestämmelse inte får begränsas med villkor som utesluter företag eller ekonomiska aktörer som styrker att de uppfyller kravet på att åtminstone 30 procent av deras arbetstagare är personer med funktionsnedsättning och syftet är social och yrkesmässig integration av dessa personer, genom fastställande av ytterligare krav relaterade till rättssubjekts bildande, natur, syfte, verksamhet, investeringar eller av annat slag?

____________

1     Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, s. 65).