Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Испания), постъпило на 8 юли 2019 г. — CB/Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia

(Дело C-521/19)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Страни в главното производство

Жалбоподател: CB

Ответник: Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia

Преюдициален въпрос

Трябва ли с оглед на принципите на данъчен неутралитет, на забрана на данъчните измами и на злоупотребата с право и на забрана на неправомерното нарушаване на конкуренцията членове 73 и 78 от Директивата за ДДС1 да се тълкуват в смисъл, че не допускат национална правна уредба и съдебната практика за нейното тълкуване, съгласно които в случаите, когато данъчните органи установят наличието на укрити облагаеми сделки, за които не са издадени фактури, данъкът върху добавената стойност следва да се счита за включен в цената, уговорена от страните за тези сделки?

Следователно възможно ли е в случаите на измама, при които сделката е укрита от данъчните органи, за целите на правилното установяване на задължения и на налагането на съответните санкции да се приеме, че платените и получените суми не включват ДДС (както може да се заключи от решенията на Съда на Европейския съюз от 28 юли 2016 г. (дело C-332/15, Astone)2 , от 5 октомври 2016 г. (дело C-576/15, Маринова)3 и от 7 март 2018 г. (дело C-159/17, Dobre)4 )?

____________

1 Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (OB L 347, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7).

2 Решение от 28 юли 2016 г., Astone (C-332/15, EU:C:2016:614).

3 Решение от 5 октомври 2016 г., Мая Маринова (C-576/15, EU:C:2016:740).

4 Решение от 7 март 2018 г., Dobre (C-159/17, EU:C:2018:161).