Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Španělsko) dne 8. července 2019 – CB v. Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia

(Věc C-521/19)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Účastníci původního řízení

Žalobce: CB

Žalovaný: Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia

Předběžné otázky

Musí být články 73 a 78 směrnice o DPH1 s ohledem na zásady neutrality, zákazu daňových úniků a zneužití práva a zákazu neoprávněného narušování hospodářské soutěže vykládány v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě a judikatuře, která ji vykládá a podle níž v případech, kdy daňová správa odhalí nefakturovaná zatajená plnění, která jsou předmětem daně z přidané hodnoty, musí být cena dohodnutá stranami za zmíněná plnění považována za cenu zahrnující daň z přidané hodnoty?

Je tedy možné v případech PODVODU, kdy je plnění daňové správě zatajeno, mít za to, jak je možno vyvodit z rozsudků Soudního dvora Evropské unie ze dne 28. července 2016, Astone, C-332/152 , EU:C:2016:614, ze dne 5. října 2016, Marinova, C-576/153 , EU:C:2016:740, a ze dne 7. března 2018, Dobre, C-159/174 , EU:C:2018:161, že pro účely vydání příslušného výměru a uložení odpovídající sankce nezahrnují poskytnuté a přijaté částky DPH?

____________

1 Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. 2006, L 347, s. 1).

2 Rozsudek ze dne 28. července 2016, Astone (C-332/15, EU:C:2016:614).

3 Rozsudek ze dne 5. října 2016, Maya Marinova (C-576/15, EU:C:2016:740).

4 Rozsudek ze dne 7. března 2018, Dobre (C-159/17, EU:C:2018:161).