Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spanien) den 8. juli 2019 – CB mod Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia

(Sag C-521/19)

Processprog: spansk

Den forelæggende ret

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Parter i hovedsagen

Sagsøger: CB

Sagsøgt: Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia

Præjudicielle spørgsmål

Skal momsdirektivets 1 artikel 73 og 78, i lyset af princippet om neutralitet, princippet om forbud mod afgiftssvig og mod rettighedsmisbrug samt forbuddet mod ulovlig konkurrencefordrejning fortolkes således, at de er til hinder for en national lovgivning og den retspraksis, hvorved den nationale lovgivning er blevet fortolket, hvorefter merværdiafgift, i tilfælde, hvor skatte- og afgiftsmyndigheden konstaterer skjulte momspligtige transaktioner, som ikke er faktureret, skal anses for at være inkluderet i den pris, der er aftalt mellem parterne for disse transaktioner?

Kan det følgelig i tilfælde af SVIG, hvor transaktionen er blevet holdt skjult for skatte- og afgiftsmyndigheden, antages, således som det kan udledes af EU-Domstolens dom af 28. juli 2016 (sag C-332/15, Astone 2 ), af 5. oktober 2016 (sag C-576/15, Marinova 3 ) og af 7. marts 2018 (Dobre 4 , C-159/17, EU:C:2018:161), at de erlagte og modtagne beløb ikke inkluderer moms, med henblik på at foretage en passende angivelse og pålægge en sanktion i overensstemmelse hermed?

____________

1     Rådets direktiv 2006/112/EF af 28.11.2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT 2006, L 347, af 11.12.2006, s. 1).

2     Dom af 28.7.2016, Astone (C-332/15, EU:C:2016:614).

3     Dom af 5.10.2016, Maya Marinova (C-576/15, EU:C:2016:740).

4     Dom af 7.3.2018, Dobre (C-159/17, EU:C:2018:161).