Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Espanja) on esittänyt 8.7.2019 – CB v. Tribunal Económico-Administrativo Regional de Galicia

(asia C-521/19)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Pääasian asianosaiset

Kantaja: CB

Vastaaja: Tribunal Económico-Administrativo Regional de Galicia

Ennakkoratkaisukysymys

Onko arvonlisäverodirektiivin1 73 ja 78 artiklaa, tarkasteltuna yhdessä neutraalisuuden, veropetosten ja oikeuden väärinkäytön kiellon periaatteiden sekä lainvastaisen kilpailun vääristämisen kiellon kanssa, tulkittava siten, että ne ovat esteenä sellaisille kansalliselle lainsäädännölle ja sitä tulkitsevalle oikeuskäytännölle, joiden mukaan tapauksissa, joissa veroviranomainen havaitsee salattuja arvonlisäveron alaisia liiketoimia, joita ei ole laskutettu, on katsottava, että arvonlisävero sisältyy kyseisten liiketoimien osapuolten sopimaan hintaan?

Tällöin sellaisten PETOSTEN tapauksissa, jossa toimijat ovat salanneet liiketoimen veroviranomaisilta, on mahdollista katsoa, kuten unionin tuomioistuimen tuomiosta 28.7.2016 (asia C-332/15 Astone),2 tuomiosta 5.10.2016 (asia C-576/15 Marinova)3 ja tuomiosta 7.3.2018, Dobre, C-159/17,4 EU:C:2018:161, voidaan päätellä, että maksettuihin ja saatuihin määriin ei sisälly arvonlisäveroa asianmukaisen veron määrän määrittämiseksi ja vastaavan seuraamuksen määräämiseksi.

____________

1 Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annettu neuvoston direktiivi 2006/112/EY (EUVL 2006, L 347, s. 1).

2 Tuomio 28.7.2016, Astone (C-332/15, EU:C:2016:614).

3 Tuomio 5.10.2016, Maya Marinova (C-576/15, EU:C:2016:740).

4 Tuomio 7.3.2018, Dobre (C-159/17, EU:C:2018:161).