Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 8. srpnja 2019. uputio Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Španjolska) – CB protiv Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia

(predmet C-521/19)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: CB

Druga stranka u žalbenom postupku: Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia

Prethodno pitanje

Treba li članke 73. i 78. Direktive 2006/112/EZ1 , s obzirom na načela neutralnosti, zabrane utaje poreza, zlouporabe prava i zabrane nezakonitog narušavanja tržišnog natjecanja, tumačiti na način da im se protivi nacionalno zakonodavstvo i sudska praksa koja ga tumači, u skladu s kojima, u slučajevima u kojima porezna uprava otkrije prikrivene transakcije koje se oporezuju porezom na dodanu vrijednost, a za koje nije izdan račun, treba smatrati da je porez na dodanu vrijednost uključen u cijenu koju su dogovorile stranke za navedene transakcije?

Je li, zbog toga, u slučajevima utaje u kojima transakcija nije prijavljena poreznoj upravi, moguće smatrati, kako se moglo zaključiti na temelju presuda od 28. srpnja 2016., Astone (C-332/152 ) i od 5. listopada 2016.Maya Marinova (C-576/153 ) te od 7. ožujka 2018., Dobre (C-159/174 ), da plaćeni i primljeni iznosi ne uključuju PDV, kako bi se izvršio prikladan obračun i izrekla odgovarajuća sankcija?

____________

1 Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28 studenoga 2006 o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL 2006., L 347, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.)

2 Presuda od 28. srpnja 2016., Astone (C-332/15, EU:C:2016:614)

3 Presuda od 5. listopada 2016., Maya Marinova (C-576/15, EU:C:2016:740)

4 Presuda od 7. ožujka 2018., Dobre (C-159/17, EU:C:2018:161)