Language of document :

A Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spanyolország) által 2019. július 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – CB kontra Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia

(C-521/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Az alapeljárás felei

Felperes: CB

Alperes: Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a héairányelv1 73. és 78. cikkét a semlegesség, az adókijátszás elévülése, a joggal való visszaélés tilalmának, valamint a jogszerűtlen versenytorzítás tilalmának elvével összefüggésben, hogy azokkal ellentétes az a nemzeti szabályozás és az azt értelmező ítélkezési gyakorlat, amely szerint az adóhatóság által feltárt, eltitkolt és ki nem számlázott héaköteles ügyletek esetében a szerződő felek által az ügyletekre vonatkozóan megállapított ár magában foglalja a hozzáadottérték-adót?

Ennek megfelelően a CSALÁS olyan tényállásai esetén, amikor az ügyletet eltitkolták az adóhatóság előtt, amint arra a Bíróság 2016. július 28-i Astone ítéletéből, (C-332/15),2 2016. október 5-i Marinova ítéletéből (C-576/15)3 és 2018. március 7-i Dobre ítéletéből (C-159/17, EU:C:2018:161)4 következtetni lehet, az adó megállapítása és a vonatkozó szankciók kiszabása céljából úgy lehet tekinteni, hogy az átadott és átvett összegek nem tartalmazzák a héa összegét.

____________

1 A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (HL 2006. L 347., 1. o.)

2 2016. július 28-i Astone ítélet (C-332/15, EU:C:2016:614)

3 2016. október 5-i Maya Marinova ítélet (C-576/15, EU:C:2016:740)

4 2018. március 7-i Dobre ítélet (C-159/17, EU:C:2018:161)