Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 8. jūlijā iesniedza Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spānija) – CB/Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia

(Lieta C-521/19)

Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Pamatlietas puses

Prasītājs: CB

Atbildētāja: Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia

Prejudiciālais jautājums

Vai, ņemot vērā neitralitātes, krāpšanas nodokļu jomā un tiesību ļaunprātīgas izmantošanas aizlieguma un konkurences izkropļojuma aizlieguma principus, PVN direktīvas 1 73. un 78. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tiem pretrunā ir tāds valsts tiesiskais regulējums un judikatūra, kurā tas tiek interpretēts, saskaņā ar kuru gadījumos, kad nodokļu iestāde konstatē slēptus ar pievienotās vērtības nodokli apliekamus darījumus, par kuriem nav izsniegti rēķini, ir jāuzskata, ka pievienotās vērtības nodoklis ir iekļauts par minētajiem darījumiem pušu nolīgtajā cenā?

Tādēļ KRĀPŠANAS gadījumos, kuros darījums no nodokļu iestādes tika slēpts, var uzskatīt, – kā to var secināt no EST 2016. gada 28. jūlija (lieta C-332/15, Astone 2 ), 2016. gada 5. oktobra (lieta C-576/15, Marinova 3 ) un 2018. gada 7. marta (C-159/17, Dobre 4 , EU:C:2018:161) sprieduma, – ka samaksātajās un saņemtajās summās PVN nav iekļauts, lai veiktu attiecīgu aprēķinu un uzliktu atbilstošu sodu.

____________

1 Padomes Direktīva 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV 2006, L 347, 1. lpp.).

2 Spriedums, 2016. gada 28. jūlijs, Astone (C-332/15, EU:C:2016:614).

3 Spriedums, 2016. gada 5. oktobris, Maya Marinova (C-576/15, EU:C:2016:740).

4 Spriedums, 2018. gada 7. marts, Dobre (C-159/17, EU:C:2018:161).