Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Španielsko) 8. júla 2019 – CB/Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia

(vec C-521/19)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: CB

Odporca: Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia

Prejudiciálne otázky

Majú sa články 73 a 78 smernice o DPH1 vzhľadom na zásadu neutrality, zásadu zákazu daňových podvodov a zneužitia práva a zásadu zákazu nezákonného narušenia hospodárskej súťaže vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej úprave a judikatúre, ktorá ju vykladá, podľa ktorých v prípadoch, ak daňová správa zistí zatajené nefakturované transakcie, ktoré podliehajú dani z pridanej hodnoty, sa cena za uvedené transakcie, na ktorej sa dohodli strany, považuje za cenu, ktorá už zahŕňa daň z pridanej hodnoty?

V prípadoch podvodu, keď bola transakcia pred daňovou správou zatajená, je teda možné domnievať sa, ako to možno vyvodiť z rozsudkov Súdneho dvora Európskej únie z 28. júla 2016, Astone2 (C-332/15, EU:C:2016:614), z 5. októbra 2016, Marinova3 (C-576/15, EU:C:2016:740), a zo 7. marca 2018, Dobre4 (C-159/17, EU:C:2018:161), že na účely príslušného vyrubenia dane a uloženia zodpovedajúcej sankcie nezahŕňajú fakturované a prijaté sumy DPH?

____________

1 Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1).

2 Rozsudok z 28. júla 2016, Astone (C-332/15, EU:C:2016:614).

3 Rozsudok z 5. októbra 2016, Maya Marinova (C-576/15, EU:C:2016:740).

4 Rozsudok zo 7. marca 2018, Dobre (C-159/17, EU:C:2018:161).