Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Španija) 8. julija 2019 – CB/Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia

(Zadeva C-521/19)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: CB

Tožena stranka: Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člena 73 in 78 Direktive o DDV1 glede na načela nevtralnosti, prepovedi davčne goljufije in zlorabe prava ter prepovedi nezakonitega izkrivljanja konkurence razlagati tako, da nasprotujeta nacionalni zakonodaji in sodni praksi, ki jo razlaga, v skladu s katerima se v primerih, v katerih davčna uprava odkrije prikrite transakcije, ki so predmet davka na dodano vrednost in za katere ni bil izdan račun, šteje, da je davek na dodano vrednost vključen v ceno, dogovorjeno med strankama za navedene transakcije?

Zato je mogoče v primerih GOLJUFIJE, v katerih je bila transakcija davčni upravi prikrita, šteti, kot bi bilo mogoče izpeljati iz sodb Sodišča z dne 28. julija 2016 (zadeva C-332/15, Astone2 ), z dne 5. oktobra 2016 (zadeva C-576/15, Marinova3 ) in z dne 7. marca 2018, Dobre4 , C-159/17, EU:C:2018:161, da plačani in prejeti zneski ne vključujejo DDV, zato da se izvede primeren obračun in naloži ustrezna kazen.

____________

1 Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L 347, 2006, str. 1).

2 Sodba z dne 28. julija 2016, Astone (C-332/15, EU:C:2016:614).

3 Sodba z dne 5. oktobra 2016, Maya Marinova (C-576/15, EU:C:2016:740).

4 Sodba z dne 7. marca 2018, Dobre (C-159/17, EU:C:2018:161).