Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spanien) den 8 juli 2019 – CB mot Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia

(Mål C-521/19)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Parter i det nationella målet

Klagande: CB

Motpart: Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia

Tolkningsfrågor

Ska artiklarna 73 och 78 i mervärdesskattedirektivet1 , mot bakgrund av principerna om neutralitet, förbud mot skattebedrägeri och rättsmissbruk och mot rättsstridig snedvridning av konkurrensen, tolkas så att de utgör hinder för en nationell lagstiftning och den rättspraxis där den tolkas, enligt vilken, om skattemyndigheten upptäcker dolda transaktioner som är mervärdesskattepliktiga men som inte har fakturerats, mervärdesskatten ska anses ingå i det pris som parterna har kommit överens om för dessa transaktioner?

Innebär det att det är möjligt, i de fall av BEDRÄGERI där transaktionen har dolts för skattemyndigheten, att, såsom framgår av EU-domstolens domar av den 28 juli 2016 (mål C-332/15 Astone2 ), av den 5 oktober 2016 (mål C-576/15 Marinova3 ) och av den 7 mars 2018, Dobre4 , C-159/17, EU:C:2018:161, anse att de överlämnade och mottagna beloppen inte innefattar mervärdesskatt, vid fastställandet av skatten och påförandet av ett skattetillägg?

____________

1 Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, 2006, s. 1).

2 Dom av den 28 juli 2016, Astone (C-332/15, EU:C:2016:614).

3 Dom av den 5 oktober 2016, Maya Marinova (C-576/15, EU:C:2016:740).

4 Dom 7 mars 2018, Dobre (C-159/17, EU:C:2018:161).