Language of document :

Жалба, подадена на 22 август 2019 г. от Csanád Szegedi срещу решението, постановено от Общия съд (шести състав) на 27 юни 2019 г. по дело T-135/18, Csanád Szegedi/Европейски парламент

(Дело C-628/19 P)

Език на производството: унгарски

Страни

Жалбоподател: Csanád Szegedi (представител: K. Bodó, ügyvéd)

Друга страна в производството: Европейски парламент

Искания на жалбоподателя

В жалбата си за отмяна Csanád Szegedi иска от Съда:

По отношение на първото основание, доколкото то се отнася до исканата сума за назначаването на г-н László Tibor Erdélyi и на д-р József Virág като акредитирани парламентарни сътрудници, да измени решението на Общия съд, да уважи жалбата и да отмени решението на генералния секретар на Европейския парламента от 30 ноември 2017 г. и на дебитното известие № 2017-1635 на генералния секретар на Европейския парламента, Генерална дирекция по финанси.

По отношение на второто основание, доколкото то се отнася до исканата сума за назначаването на г-н László Tibor Erdélyi и на д-р József Virág като акредитирани парламентарни сътрудници, да отмени решението на Общия съд и да върне делото на Общия съд.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят изтъква две основания за обжалване:

Първо основание за обжалване:

Нарушение в рамките на производството за възстановяване на разходи пред генералния секретар на Европейския парламента на правото на справедлив съдебен процес (член 6, параграф 1 от ЕКПЧ и на член 47, втора алинея от Хартата на основните права) и на свързаните с него принципи (принцип на състезателност на производството, принцип на равни процесуални възможности и принцип на правото на защита), доколкото жалбоподателят не е имал достъп до доклада на OLAF, на който се позовава решението, нито до доказателствата, представени в подкрепа на въпросния доклад, нито е могъл да упражни правото си да бъде предварително изслушан, в нарушение на разпоредбата на член 68, параграф 2 от Решението на Бюрото на Европейския парламент за установяване на мерки по прилагане на устава на членовете на Европейския парламент (наричани по-нататък „мерки по прилагане“). В точка 44 от решението си Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото, позовавайки се на член 11, параграф 4 от Регламент № 883/2013, тъй като въпросният член не урежда производството за възстановяване на разходи пред генералния секретар, а производството на OLAF. В този смисъл в точка 45 от решението си Общият съд е приложил неправилно съдебната практика, установена в точка 35 от решение IMG/Комисия. В точка 48 от решението си Общият съд е разтълкувал contra legem член 68, параграф 2 от мерките по прилагане, поставяйки знак на равенство между правото на изразяване на позицията си и правото на изслушване. В точка 51 от решението си Общият съд отново е разтълкувал неправилно член 68 от мерките по прилагане, който урежда производството за възстановяване на разходи, в смисъл че съответната норма не създава нито права, нито задължения за жалбоподателя по отношение на представянето на доказателства в производството пред генералния секретар.

Второ основание за обжалване:

Нарушение на правото на справедлив съдебен процес (член 6, параграф 1 от ЕКПЧ и на член 47, втора алинея от Хартата на основните права) в производството пред Общия съд, доколкото последният, без да представи мотиви по същество, отказва да допусне предложението за даване на свидетелски показания от д-р József Virág и г-н László Tibor Erdélyi. Решението на Общият съд да не допусне това предложение е лишило жалбоподателя от възможността да се защити по същество.

____________