Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 22. srpna 2019 Csanádem Szegedim proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 27. června 2019 ve věci T-135/18, Csanád Szegedi v. Evropský parlament

(Věc C-628/19 P)

Jednací jazyk: maďarština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatel): Csanád Szegedi (zástupce: K. Bodó, ügyvéd)

Další účastník řízení: Evropský parlament

Návrhová žádání účastníka řízení podávajícího kasační opravný prostředek (navrhovatele)

V kasačním opravném prostředku Csanád Szegedi navrhuje, aby Soudní dvůr:

v rámci prvního důvodu kasačního opravného prostředku v souvislosti s částkou vymáhanou v důsledku zaměstnání Lászlóa Tibora Erdélyiho a dr. Józsefa Virága jako akreditovaných parlamentních asistentů změnil rozsudek Tribunálu, vyhověl žalobě a zrušil rozhodnutí generálního tajemníka Evropského parlamentu ze dne 30. listopadu 2017 a inkasní příkaz generálního sekretariátu Evropského parlamentu, generálního ředitelství pro finance, č. 2017-1635;

v rámci prvního důvodu kasačního opravného prostředku v souvislosti s částkou vymáhanou v důsledku zaměstnání Lászlóa Tibora Erdélyiho a dr. Józsefa Virága jako akreditovaných parlamentních asistentů zrušil rozsudek Tribunálu a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Na podporu svého kasačního opravného prostředku vznáší navrhovatel dva důvody:

První důvod kasačního opravného prostředku:

Porušení práva na spravedlivý proces (čl. 6 odst. 1 EÚLP a čl. 47 druhého pododstavce Listiny základních práv) a jeho jednotlivých složek (zásady kontradiktornosti řízení, zásady rovnosti zbraní a zásady práva na procesní obranu) v řízení o zpětném získání částek vedeném před generálním tajemníkem Evropského parlamentu spočívající v tom, že navrhovatel neměl přístup ke zprávě OLAFu, ze které rozhodnutí vychází, ani důkazy podporující uvedenou zprávu, ani nemohl – v rozporu s čl. 68 odst. 2 rozhodnutí předsednictva Evropského parlamentu, kterým se stanoví prováděcí opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu (dále jen „prováděcí opatření“) – využít svého práva být předem vyslechnut. Tribunál pochybil, když v bodě 44 [napadeného] rozsudku odkázal na čl. 11 odst. 4 nařízení č. 883/2013, neboť uvedený článek neupravuje řízení o zpětném získání částek vedené před generálním tajemníkem Evropského parlamentu, nýbrž postup OLAFu. V tomto kontextu Tribunál v bodě 45 [napadeného] rozsudku nesprávně uplatnil judikaturu zavedenou v bodě 35 rozsudku IMG v. Komise. V bodě 48 [napadeného] rozsudku Tribunál vyložil čl. 68 odst. 2 prováděcích opatření contra legem, když právo předložit vyjádření postavil na roveň právu být vyslechnut. V bodě 51 [napadeného] rozsudku Tribunál rovněž nesprávně vyložil článek 68 prováděcích opatření, který upravuje postup vymáhání plateb, neboť z příslušného ustanovení nevyplývají pro navrhovatele žádná práva ani povinnosti v souvislosti s předkládáním důkazů v řízení před generálním tajemníkem.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku:

Porušení práva na spravedlivý proces (čl. 6 odst. 1 EÚLP a čl. 47 druhého pododstavce Listiny základních práv) v řízení před Tribunálem spočívající v tom, že Tribunál bez jakéhokoli věcného odůvodnění odmítl návrh důkazu svědeckou výpovědí dr. Józsefa Virága a Lászlóa Tibora Erdélyiho. Rozhodnutím Tribunálu, kterým byl odmítnut návrh důkazu, byl navrhovatel zbaven možnosti bránit se ve věci samé.

____________