Language of document :

Valitus, jonka Csanád Szegedi on tehnyt 3.5.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-135/18, Szegedi v. parlamentti, 27.6.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-628/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Asianosaiset

Valittaja: Csanád Szegedi (edustaja: K. Bodó, ügyvéd)

Muu osapuoli: Euroopan parlamentti

Vaatimukset

Csanád Szegedi on valituksessaan vaatinut, että unionin tuomioistuin

1.    muuttaa unionin yleisen tuomioistuimen tuomiota siltä osin kuin kyse on rahasummasta, jota on vaadittu palautettavaksi László Tibor Erdélyin ja József Virágin ottamisesta parlamentin jäsenen valtuutetuksi avustajaksi, hyväksyy valituksen ja kumoaa Euroopan parlamentin pääsihteerin 30.11.2017 tekemän päätöksen ja pääsihteeristön varainhoito-osaston antaman maksumääräyksen nro 2017-1635 (ensimmäinen valitusperuste)

2.    kumoaa unionin yleisen tuomioistuimen tuomion siltä osin kuin kyse on rahasummasta, jota on vaadittu palautettavaksi László Tibor Erdélyin ja József Virágin ottamisesta valtuutetuksi parlamentin jäsenen avustajaksi, ja palauttaa asian yleisen tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valituksensa tueksi valittaja on vedonnut kahteen valitusperusteeseen:

Ensimmäinen valitusperuste

Euroopan parlamentin pääsihteeristön toimittamassa takaisinperimismenettelyssä on loukattu oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin (Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 1 kohta ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan 2 kohta) ja siihen sisältyviä periaatteellisia oikeuksia (kontradiktorinen periaate, prosessuaalisen yhdenvertaisuuden periaate ja puolustautumisoikeuksien periaate), siltä osin kuin valittajalle ei annettu oikeutta tutustua OLAFin suorittamaan selvitykseen, johon päätös oli perustettu, eikä todisteisiin, jotka tukivat tätä selvitystä, eikä hänelle myöskään annettu tilaisuutta tulla ensin kuulluksi Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeista tehdyn puhemiehistön päätöksen 68 artiklan 2 kohdan mukaisesti (jäljempänä soveltamisohjeet). Yleinen tuomioistuin on tehnyt tuomionsa 44 kohdassa virheen viittaamalla asetuksen N:o 883/2013 11 artiklan 4 kohtaan, koska siinä ei säädetä varojen takaisin perimisestä pääsihteeristön toimesta vaan OLAFin suorittamasta menettelystä. Unionin yleinen tuomioistuin sovelsi tuomionsa 45 kohdassa tämän osalta virheellisesti asiassa IMG v. komissio annetun tuomion 35 kohtaa. Yleinen tuomioistuin tulkitsi tuomionsa 48 kohdassa soveltamisohjeiden 68 artiklan 2 kohtaa contra legem rinnastaessaan oikeuden huomioiden esittämiseen oikeuteen tulla kuulluksi. Tuomionsa 51 kohdassa se tulkitsi myös väärin soveltamisohjeiden 68 artiklaa, jossa säädetään takaisinperinnässä sovellettavasta menettelystä, siltä osin kuin asiassa merkityksellisellä säännöksellä ei perusteta valittajalle todisteluun liittyviä oikeuksia eikä velvollisuuksia pääsihteeristössä toimitettavassa menettelyssä.

Toinen valitusperuste:

Oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin (Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 1 kohta ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan 2 kohta) unionin yleisessä tuomioistuimessa on loukattu siltä osin, kuin minkäänlaisia asiaperusteita esittämättä hylättiin László Tibor Erdélyin ja József Virágin esitys näytön hankkimisesta. Unionin yleisen tuomioistuimen päätös, jolla näytön esittäminen hylättiin, vei valittajalta mahdollisuuden puolustautua asiakysymyksen osalta.

____________