Language of document :

2019 m. rugpjūčio 22 d. Csanád Szegedi pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. birželio 27 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-135/18 Csanád Szegedi / Europos Parlamentas

(Byla C-628/19 P)

Proceso kalba: vengrų

Šalys

Apeliantas: Csanád Szegedi, atstovaujamas ügyvéd K. Bodó

Kita proceso šalis: Europos Parlamentas

Apelianto reikalavimai

Apeliaciniame skunde Csanád Szegedi prašo, kad Teisingumo Teismas:

kiek tai susiję su apeliacinio skundo pirmuoju pagrindu pakeistų Bendrojo Teismo sprendimą, patenkinti ieškinį ir panaikinti 2017 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento generalinio sekretoriaus sprendimą bei Europos Parlamento generalinio sekretoriato finansų generalinio direktorato išduotą debeto avizą nr. 2017-1635.

kiek tai susiję su antruoju pagrindu, susijusiu su prašoma suma dėl László Tibor Erdélyi ir József Virág įdarbinimo Parlamento narių padėjėjais, panaikintų Bendrojo Teismo sprendimą ir grąžintų bylą nagrinėti Bendrajam Teismui.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliaciniam skundui pagrįsti apeliantas pateikia du pagrindus:

Pirmasis pagrindas:

Teisės į teisingą bylos nagrinėjimą (EŽTK 6 straipsnio 1 dalis ir Pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnio antra pastraipa) ir su ta teise susijusių principų (rungtyniškumo, procesinių teisių lygybės ir teisės į gynybą principų) pažeidimas per Europos Parlamento generalinio sekretoriato vykdomą susigrąžinimo procedūrą, nes apeliantas negalėjo susipažinti su OLAF ataskaita, kuria grindžiamas sprendimas, arba su tą ataskaitą pagrindžiančiais įrodymais ir negalėjo pasinaudoti teise būti išklausytas prieš priimant sprendimą, todėl buvo pažeistos Parlamento biuro sprendimo dėl Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo priemonių (toliau – įgyvendinimo priemonės) 68 straipsnio 2 dalies nuostatos. Sprendimo 44 punkte Bendrasis Teismas padarė klaidą dėl to, kad rėmėsi Reglamento Nr. 883/2013 11 straipsnio 4 dalimi, nes tuo straipsnius reglamentuojama ne Generalinio sekretoriato, o OLAF vykdoma susigrąžinimo procedūra. Tokiomis aplinkybėmis skundžiamo sprendimo 45 punkte Bendrasis Teismas neteisingai taikė Sprendimo IMG / Komisija 35 punkte suformuotą jurisprudenciją. To paties sprendimo 48 punkte Bendrasis Teismas contra legem išaiškino įgyvendinimo priemonių 68 straipsnio 2 dalį, nes teisę pateikti pastabas prilygino teisei būti išklausytam. Skundžiamo sprendimo 51 punkte Bendrasis Teismas taip pat neteisingai išaiškino įgyvendinimo priemonių 68 straipsnį, kuriuo reglamentuojama susigrąžinimo procedūra, nes ta teisės norma apeliantui nesukuria nei teisių, nei pareigų, kiek tai susiję su įrodymų pateikimu per Generalinio sekretoriato vykdoma procedūrą.

Antrasis pagrindas:

Teisės į teisingą bylos nagrinėjimą (EŽTK 6 straipsnio 1 dalis ir Pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnio antra pastraipa) per procesą Bendrajame Teisme pažeidimas, nes teismas nenurodė jokių priežasčių, dėl kurių nepriėmė liudininkų parodymų iš József Virág ir László Tibor Erdélyi. Bendrojo Teismo sprendimas nepriimti įrodymų atėmė iš apelianto galimybę gintis dėl jam iškeltos bylos esmės.

____________