Language of document :

Odvolanie podané 22.augusta 2019: Csanád Szegedi proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 22. júna 2019 vo veci T-135/18, Csanád Szegedi/Európsky parlament

(vec C-628/19 P)

Jazyk konania: maďarčina

Účastníci konania

Odvolateľ: Csanád Szegedi (v zastúpení: K. Bodó, advokát)

Ďalší účastník konania: Európsky parlament

Návrhy odvolateľa

Vo svojom odvolaní Csanád Szegedi navrhuje, aby Súdny dvor:

pokiaľ ide o prvý odvolací dôvod v súvislosti so sumou vymáhanou v dôsledku zamestnania Lászlóa Tibora Erdélyiho a dr. Józsefa Virága ako akreditovaných parlamentných asistentov, zmenil rozsudok Všeobecného súdu, vyhovel žalobe a zrušil rozhodnutie generálneho tajomníka Európskeho parlamentu z 30. novembra 2017 a oznámenie o dlhu generálneho sekretariátu Európskeho parlamentu, generálneho riaditeľstva pre financie č. 2017-1635;

pokiaľ ide o druhý odvolací dôvod v súvislosti so sumou vymáhanou v dôsledku zamestnania Lászlóa Tibora Erdélyiho a dr. Józsefa Virága ako akreditovaných parlamentných asistentov, zrušil rozsudok Všeobecného súdu a vrátil mu vec na ďalšie konanie.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojho odvolania odvolateľ uvádza dva odvolacie dôvody.

Prvý odvolací dôvod:

Porušenie práva na spravodlivý proces (článok 6 ods. 1 EDĽP a článok 47 druhý odsek Charty základných práv) a jeho jednotlivých častí (zásada kontradiktórnosti, zásada rovnosti zbraní a zásada práva na obranu) v konaní o spätnom získaní súm vedenom pred generálnym tajomníkom Európskeho parlamentu spočívajúcom v tom, že žalobca nemal prístup k správe OLAF-u, z rozhodnutia ktorého vychádza, ani dôkazy podporujúce uvedenú správu, ani nemohol – v rozpore s článkom 68 ods. 2 rozhodnutia predsedníctva Európskeho parlamentu, ktorým sa stanoví vykonávacie opatrenie k Štatútu poslancov Európskeho parlamentu (ďalej len „vykonávacie opatrenie“) – uplatniť svoje právo byť vopred vypočutý. Všeobecný súd v bode 44 svojho rozsudku nesprávne odkázal na článok 11 ods. 4 nariadenia č. 883/2013, keďže uvedený článok neupravuje konanie o spätnom získaní súm vedené pred generálnym tajomníkom Európskeho parlamentu, ani postup OLAF-u. V tejto súvislosti Všeobecný súd v bode 45 svojho rozsudku nesprávne uplatnil judikatúru zavedenú v bode 35 rozsudku IMG/Komisia. V bode 48 svojho rozsudku Všeobecný súd vyložil článok 68 ods. 2 vykonávacích opatrení contra legem, keď právo predložiť vyjadrenie postavil na úroveň práva byť vypočutý. V bode 51 svojho rozsudku Všeobecný súd taktiež nesprávne vyložil článok 68 vykonávacích opatrení, ktorý upravuje postup vymáhania platieb, keďže z príslušného ustanovenia nevyplývajú pre odvolateľa žiadne práva ani povinnosti v súvislosti s predkladaním dôkazov v konaní pred generálnym tajomníkom.

Druhý odvolací dôvod:

Porušenie práva na spravodlivý proces (článok 6 ods. 1 EDĽP a článok 47 druhý odsek Charty základných práv) v konaní pred Všeobecným súdom spočívajúci v tom, že Všeobecný súd bez akéhokoľvek vecného odôvodnenia odmietol návrh dôkazov svedeckou výpoveďou dr. Józsefa Virága a pána Lászlóa Tibora Erdélyiho. Rozhodnutím Všeobecného súdu, ktorým bol odmietnutý návrh dôkazov, bol odvolateľ zbavený možnosti brániť sa vo veci samej.

____________