Language of document :

Överklagande ingett den 22 augusti 2019 av Csanád Szegedi av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 27 juni 2019    i mål T-135/18, Csanád Szegedi mot Europaparlamentet

(Mål C-628/19 P)

Rättegångsspråk: ungerska

Parter

Klagande: Csanád Szegedi (ombud: K. Bodó, ügyvéd)

Övrig part i målet: Europaparlamentet

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

vad gäller den första grunden, som avser det belopp som begärts för anställningen av László Tibor Erdélyi och av Dr. József Virág som ackrediterade parlamentsassistenter, ändra tribunalens dom, bifalla talan och ogiltigförklara det beslut som Europaparlamentets generalsekreterare meddelade den 30 november 2017 och debetnota nr 2017-1635 från Europaparlamentets generalsekretariat, Generaldirektoratet för ekonomi,

vad gäller den andra grunden, som avser det belopp som begärts för anställningen av László Tibor Erdélyi och av Dr. József Virág som ackrediterade parlamentsassistenter, upphäva tribunalens dom och återförvisa ärendet till tribunalen.

Grunder och huvudargument

Klaganden har åberopat två grunder till stöd för sitt överklagande:

Första grunden:

Åsidosättande, under återbetalningsförfarandet vid Europaparlamentets generalsekreterare, av rätten till en rättvis rättegång (artikel 6.1 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (nedan kallad Europakonventionen) och artikel 47 andra stycket i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (nedan kallad stadgan)) och de principer som hänger samman med denna (principen om ett kontradiktoriskt förfarande, principen om parternas likställdhet i processen och principen om rätt till försvar), i den mån klaganden inte har tillgång till den redogörelse från Olaf som ligger till grund för beslutet och inte heller till den bevisning som stödjer denna redogörelse. Klaganden kan inte heller utöva sin rätt att yttra sig i förhand, vilket strider mot artikel 68.2 i Europaparlamentets presidiums beslut om genomförandeåtgärder för stadgan för Europaparlamentets ledamöter (nedan kallat genomförandeåtgärderna). Tribunalen gjorde sig i punkt 44 i domen skyldig till ett fel när den åberopade artikel 11.4 i förordning nr 883/2013, eftersom denna artikel inte reglerar återkravsförfarandet vid generalsekreteraren, utan Olafs handläggning. Härvidlag gjorde sig tribunalen i punkt 45 i domen skyldig till en felaktig tillämpning av den rättspraxis som följer av punkt 35 i domen IMG/kommissionen. I punkt 48 tillämpade tribunalen artikel 68.2 i genomförandeåtgärderna contra legem, när den jämställde rätten att lämna synpunkter med rätten att yttra sig. I punkt 51 i domen gjorde sig tribunalen även skyldig till en felaktig tillämpning av artikel 68 i genomförandeåtgärderna, vilken avser förfarandet för återkrav, i den mån den relevanta bestämmelsen inte skapar vare sig rättigheter eller skyldigheter vad gällde ingivande av bevisning under förfarandet vid generalsekreteraren.

Andra grunden:

Åsidosättande av rätten till en rättvis rättegång (artikel 6.1 i Europakonventionen och artikel 47 andra stycket i stadgan) under förfarandet i tribunalen, eftersom tribunalen, utan motivering i sak, avvisade åberopad bevisning i form av vittnesmål från József Virág och László Tibor Erdélyi. Tribunalens beslut att avvisa denna bevisning berövade klaganden möjligheten att försvara sig i sakfrågan.

____________