Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunalul Cluj (Румъния), постъпило на 23 юли 2019 г. — Impresa Pizzarotti & C SPA Italia Sucursala Cluj/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

(Дело C-558/19)

Език на производството: румънски

Запитваща юрисдикция

Tribunalul Cluj

Страни в главното производство

Жалбоподател: Impresa Pizzarotti & C SPA Italia Sucursala Cluj

Ответник: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Преюдициален въпрос

Противоречи ли на членове 49 и 63 от Договора за функционирането на Европейския съюз национална правна уредба като разглежданата в настоящото производство [член 11, параграф 2 и член 29, параграф 3 от Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (Закон № 571/2003 за Данъчния кодекс)], в която е предвидена възможност за промяна на квалификацията на банков трансфер на парични средства от местно дъщерно дружество в една държава членка на дружеството майка, местно лице в друга държава членка, като сделка, от която се получават приходи, в резултат на което възниква задължение за прилагане на нормите относно цените за трансфер, докато ако същата сделка се осъществява между дъщерно дружество и дружество майка в една и съща държава членка, не би могло сделката да се преквалифицира по същия начин и не биха били приложени нормите за цените при трансфер?

____________