Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunalul Cluj (Rumænien) den 23. juli 2019 – Impresa Pizzarotti & C SPA Italia Sucursala Cluj mod Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

(Sag C-558/19)

Processprog: rumænsk

Den forelæggende ret

Tribunalul Cluj

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Impresa Pizzarotti & C SPA Italia Sucursala Cluj

Sagsøgt: Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Præjudicielt spørgsmål

Er artikel 49 og 63 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde til hinder for nationale bestemmelser som de i hovedsagen omhandlede (artikel 11, stk. 2, og artikel 29, stk. 3, i Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (lov nr. 571/2003 om skat)), hvorefter bankoverførsel af midler fra en filial hjemmehørende i en medlemsstat til dens moderselskab hjemmehørende i en anden medlemsstat kan omkvalificeres som en indtægtsgenererende transaktion med den konsekvens, at den omfattes af bestemmelserne om afregningspriser, hvorimod en identisk transaktion mellem en filial og dens moderselskab, der begge er hjemmehørende i den samme medlemsstat, ikke kan omkvalificeres på tilsvarende måde, således at bestemmelserne om afregningspriser ikke finder anvendelse?

____________