Language of document :

2019 m. liepos 23 d. Tribunalul Cluj (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Impresa Pizzarotti & C SPA Italia Sucursala Cluj / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

(Byla C-558/19)

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunalul Cluj

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Impresa Pizzarotti & C SPA Italia Sucursala Cluj

Atsakovė: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Prejudicinis klausimas

Ar pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 49 straipsnį ir 63 straipsnį draudžiamos tokios nacionalinės teisės normos, kaip nagrinėjamos šioje byloje [Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (Įstatymas Nr. 571/2003, kuriuo nustatomas Mokesčių kodeksas) 11 straipsnio 2 dalis bei 29 straipsnio 3 dalis], pagal kurias bankinis lėšų pervedimas iš padalinio, įsisteigusio vienoje valstybėje narėje, patronuojančiajai įmonei, įsisteigusiai kitoje valstybėje narėje, gali būti perkvalifikuojamas į sandorį, iš kurio gaunama pajamų, todėl taikomas su tuo susijęs įpareigojimas taikyti sandorių kainodaros taisykles, o jeigu toks pat sandoris būtų buvęs atliktas tarp padalinio ir patronuojančiosios bendrovės, kurie abu yra įsisteigę toje pačioje valstybėje narėje, jo nebūtų buvę galima perkvalifikuoti tuo pačiu būdu ir jam nebūtų buvusios taikomos sandorių kainodaros taisyklės?

____________