Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Cluj (Rumunsko) 23. júla 2019 – Impresa Pizzarotti & C SPA Italia Sucursala Cluj/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

(vec C-558/19)

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunalul Cluj

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Impresa Pizzarotti & C SPA Italia Sucursala Cluj

Žalovaná: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Prejudiciálna otázka

Bránia články 49 a 63 Zmluvy o fungovaní Európskej únie vnútroštátnej právnej úprave, akou je právna úprava, ktorá je predmetom prejednávanej veci [článok 11 ods. 2, a článok 29 ods. 3 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (zákon č. 571/2003 o daňovom zákonníku)], stanovujúcej možnosť preklasifikovať bankový prevod finančných prostriedkov z organizačnej zložky so sídlom v jednom členskom štáte na materskú spoločnosť so sídlom v inom členskom štáte ako transakciu vytvárajúcu príjmy, ktorá preto vedie k povinnému uplatneniu pravidiel o transferovom oceňovaní, kým v prípade, ak by sa rovnaká transakcia realizovala medzi organizačnou zložkou a materskou spoločnosťou, ktoré by mali obe sídlo v tom istom členskom štáte, nebolo by ju možné preklasifikovať uvedeným spôsobom a pravidlá transferového oceňovania by sa na takýto prevod neuplatňovali?

____________