Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunalul Cluj (Rumänien) den 23 juli 2019 – – Impresa Pizzarotti & C SPA Italia Sucursala Cluj mot Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

(Mål C-558/19)

Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Tribunalul Cluj

Parter i det nationella målet

Klagande: Impresa Pizzarotti & C SPA Italia Sucursala Cluj

Motpart: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Tolkningsfråga

Utgör artikel 49 och artikel 63 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt hinder för en sådan nationell lagstiftning, som den som är i fråga i detta mål (artikel 11.2, artikel 29.3 i Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (lag nr 571/2003 om inrättande av skattelagen), i vilken det föreskrivs en möjlighet att omkvalificera en banköverföring av pengar från en filial med hemvist i en medlemsstat till moderbolaget med hemvist i en annan medlemsstat som en inkomstgenererande transaktion, med den följande skyldigheten att tillämpa reglerna om internprissättning, medan om samma transaktion hade genomförts mellan en filial och ett moderbolag, båda med hemvist i samma medlemsstat, skulle den inte ha kunnat omkvalificeras på samma sätt och reglerna om internprissättning skulle då inte ha kunnat tillämpas.

____________