Language of document :

Fereydoun Mahmoudiani 12. septembril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda) 2. juuli 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-406/15: Mahmoudian versus nõukogu

(kohtuasi C-681/19 P)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellant: Fereydoun Mahmoudian (esindajad: advokaadid A. Bahrami ja N. Korogiannakis)

Teised menetlusosalised: Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

Esimese võimalusena:

tühistada osaliselt vaidlustatud kohtuotsus;

teha vaidluses lõplik kohtuotsus;

mõista nõukogult hageja kasuks koos viivisega välja 966 581 eurot varalise kahju eest ja 500 000 eurot mittevaralise kahju eest;

mõista kõik kohtukulud välja nõukogult.

Teise võimalusena:

tühistada osaliselt vaidlustatud kohtuotsus;

saata kohtuasi tagasi Üldkohtusse;

mõista kõik kohtukulud välja nõukogult.

Väited ja peamised argumendid

Hageja väidab seoses varalise kahjuga esiteks, et Üldkohus rikkus õigusnorme ja täieliku heastamise põhimõtet ning võttis ELTL artikli 340 lõikelt 2 ja põhiõiguste harta artikli 41 lõikelt 3 soovitava toime. Üldkohtu nõutud tõendamistase muutis tema väitel kannatatud kahju mis tahes hüvitamise võimatuks, vaatamata liidu õiguse piisavalt raske ja selge rikkumise olemasolule. Teiseks olevat vaidlustatud kohtuotsuses rikutud õigusnorme ning selle põhjendused olevat vastuolulised. Kolmandaks olevat Üldkohus moonutanud tõendeid ja faktilisi asjaolusid.

Hageja väidab seoses mittevaralise kahjuga, et vaidlustatud kohtuotsus on põhjendamata seoses kriteeriumidega, mida võeti arvesse hüvitise summa ex aequo et bono hindamisel.

____________