Language of document :

Valitus, jonka Fereydoun Mahmoudian on tehnyt 12.9.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) asiassa T-406/15, Mahmoudian v. neuvosto, 2.7.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-681/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: Fereydoun Mahmoudian (edustajat: A. Bahrami ja N. Korogiannakis, avocats)

Muut osapuolet: Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan komissio

Vaatimukset

Ensisijaisesti

valituksenalainen tuomio on osittain kumottava

asia on ratkaistava lopullisesti

neuvosto on velvoitettava maksamaan Fulmenille 966 581 euroa korvauksena aineellisesta vahingosta ja 500 000 euroa korvauksena aineettomasta vahingosta ja viivästyskorkoa kyseisille määrille

neuvosto on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan.

Toissijaisesti

valituksenalainen tuomio on osittain kumottava

asia on palautettava yleiseen tuomioistuimeen

neuvosto on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja toteaa aineellisen vahingon osalta, että yleinen tuomioistuin on ensinnäkin tehnyt oikeudellisen virheen, loukannut täyden korvauksen periaatetta ja estänyt SEUT 340 artiklan 2 kohdan ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 artiklan 3 kohdan tehokkaan vaikutuksen. Yleisen tuomioistuimen vaatima näytön aste on tehnyt aiheutuneen vahingon korvaamisesta mahdotonta, huolimatta siitä, että kyse on riittävän vakavasta ja yksilöidystä unionin oikeuden rikkomisesta. Valituksenalaiseen tuomioon liittyy valittajan mukaan toiseksi oikeudellinen virhe, ja sen perustelut ovat ristiriitaiset. Kolmanneksi yleinen tuomioistuin on ottanut näytön ja tosiseikat huomioon vääristyneellä tavalla.

Siltä osin kuin on kyse aineettomasta vahingosta, valituksenalaista tuomiota ei ole lainkaan perusteltu niiden kriteerien osalta, jotka on otettu huomioon arvioitaessa korvauksen oikeaa määrää.

____________