Language of document :

Odvolanie podané 12. septembra 2019: Fereydoun Mahmoudian proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá komora) z 2. júla 2019 vo veci T-406/15, Mahmoudian/Rada

(vec C-681/19 P)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľ: Fereydoun Mahmoudian (v zastúpení: A. Bahrami, N. Korogiannakis, avocats)

Ďalší účastník konania: Rada Európskej únie, Európska komisia

Návrhy odvolateľa

Čiastočne zrušiť napadnutý rozsudok,

Rozhodnúť vo veci s konečnou platnosťou,

Uložiť Rade povinnosť zaplatiť odvolateľovi sumu 966 581 eur ako náhradu majetkovej ujmy a 500 000 eur ako náhradu nemajetkovej ujmy, zvýšené o úrok z omeškania,

Uložiť Rade povinnosť nahradiť trovy konania.

Subsidiárne :

Čiastočne zrušiť napadnutý rozsudok,

Vrátiť vec na konanie pred Všeobecným súdom,

Uložiť Rade povinnosť nahradiť trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Pokiaľ ide o majetkovú ujmu, Všeobecný súd sa po prvé dopustil nesprávneho právneho posúdenia, porušil zásadu úplnej náhrady a zbavil článok 340 ods. 2 ZFEÚ ako aj článok 41 ods. 3 Charty základných práv potrebného účinku. Úroveň dôkazu vyžadovaná Všeobecným súdom urobila akúkoľvek náhradu utrpenej škody nemožnou napriek existencii dostatočne závažného a charakteristického porušenia práva Únie. Po druhé napadnutý rozsudok obsahuje nesprávne právne posúdenie ako aj protirečivé odôvodnenie. Po tretie Všeobecný súd skreslil dôkazy a skutočnosti.

Pokiaľ ide o nemajetkovú ujmu napadnutý rozsudok neobsahuje žiadne odôvodnenie pokiaľ ide o kritériá zohľadnené na posúdenie sumy odškodnenia ex aequo et bono.

____________