Language of document :

Överklagande ingett den 12 september 2019 av Fereydoun Mahmoudian av den dom som tribunalen (första avdelningen) meddelade den 2 juli 2019 i mål T-406/15, Mahmoudian mot rådet

(Mål C-681/19 P)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Fereydoun Mahmoudian (ombud: A. Bahrami, N. Korogiannakis, advokater)

Övriga parter i målet: Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar i förstahand att domstolen ska

delvis upphäva den överklagade domen,

slutligt avgöra målet i sak

förplikta rådet att till klaganden utge ersättning till ett belopp om 966 581 euro för ekonomisk skada och 500 000 euro för ideell skada, jämte dröjsmålsränta,

förplikta rådet att ersätta rättegångskostnaderna.

Klaganden yrkar i andra hand att tribunalen ska

delvis upphäva den överklagade domen,

återförvisa målet till tribunalen,

förplikta rådet att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Vad gäller den ekonomiska skadan, gjorde tribunalen sig skyldig till felaktig rättstillämpning, åsidosatte principen om full ersättning och fråntog artikel 340.2 FEUF och artikel 41.3 i stadgan deras ändamålsenliga verkan. Det beviskrav som tribunalen uppställde innebar att det blev omöjligt att tillerkännas någon ersättning för skadan, trots att en tillräckligt allvarlig och klar överträdelse av unionsrätten var för handen. Den överklagade domen är även behäftad med felaktig rättstillämpning och motsägelsefull argumentation. Tribunalen missuppfattade dessutom bevisningen och de faktiska omständigheterna.

Vad gäller den ideella skadan är den överklagade domen inte motiverad med avseende på de kriterier som tillämpats för att fastställa beloppet för ersättningen i enlighet med rätt och billighet (ex aequo et bono).

____________